Erfarna advokater synar kontroversiella fall

Vårt samhälle bygger på principerna om en rättsstat. Dessa principer ger oss rättigheter, oavsett om vi har pengar eller inte. Medborgarna i en rättsstat har dessutom skyldigheter. Samtliga medborgare måste följa lagboken och de regler som finns i samhället.

Juridiken omfattar flera olika områden. En advokatbyrå är därför ofta, men inte alltid, specialiserad inom ett specifikt område. De kan ge juridisk hjälp åt företag. De kan också hjälpa arbetstagare som har fått lämna deras jobb på felaktiga grunder. 

Kontroversiella fall som involverar barn

Vi människor tenderar att bli väldigt berörda när rättsstaten inte skyddar barnen. Ibland måste ett barn omhändertas från sina biologiska föräldrar. Detta är en känslig fråga som kan sluta illa om inte myndigheterna agerar med varsamhet.

  • Esmeralda var namnet på en liten flicka som hade blivit omhändertagen. Hennes biologiska föräldrar kunde inte ta hand om deras barn. De hade en missbruksproblematik som gjorde deras föräldraskap till en omöjlig uppgift.
  • Flickan fick istället komma till en fosterfamilj. Hos denna fosterfamilj mådde flickan bra. Hon var visserligen lite försiktig och rädd på grund av sina svåra första år i livet.
  • Med tiden började de sociala myndigheterna överväga om flickan kunde flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Vi har redan nämnt att det är kontroversiellt att ta ett barn från hens riktiga familj.
  • Det var i ljuset av detta som man beslutade att föräldrarna nu var redo att återigen ta hand om ett barn. Detta beslut slutade i en katastrof. Esmeralda avled hos sina biologiska föräldrar.
  • Vem bär ansvaret för hennes öde? Vi måste nog vara överens om att det är de sociala myndigheterna som bär det yttersta ansvaret. Samtidigt har vi tillsammans utformat ett samhällskontrakt. Ett kontrakt som ger myndigheterna mycket makt.
  • Ett annat tragiskt ärende är Kevinfallet. I detta kända rättsfall kom polisen fram till att två bröder hade dödat deras tredje broder. Den avlidne brodern hette Kevin.
  • När man granskade detta fall, flera år efter att bröderna hade blivit dömda, upptäckte man stora brister i utredningen. Faktum är att bristerna var enormt stora. Många människor i civilsamhället rasade mot polisens agerande. 

Rättsstaten är dessvärre inte felfri. Som medborgare kan du behöva få hjälp med att försvara dina rättigheter. Du kan få hjälp idag med dina problem. Det finns gott om advokatbyråer som värnar om dina rättigheter.

Rättsfall som inkluderar företag

Experter på bolagsrätt hittar alltid jobb. Dessa advokater och jurister är nämligen eftertraktade i både den privata och den offentliga sektorn. Det är vanligt att företag begår brott för att öka deras lönsamhet eller för att vinna viktiga kontrakt.

Förr eller senare brukar myndigheterna upptäcka om ett företag har begått en brottslig handling. Skattemyndigheten är ofta inkluderad i dessa processer. Det finns även myndigheter som arbetar dagligen för att se till att reglerna efterföljs.

Någon måste agera efter att man har upptäckt oegentligheter. I dessa fall kontaktar man ofta advokater som kan besluta om ett lämpligt nästa steg. Lagboken är stor och det finns många kryphål som inte alltid är enkla att tolka.

Den som har begått ett förmodat brott kommer i sin tur också anlita en advokat. Bolagsrätt och liknande lagområden ska i slutändan bestämma vem som är skyldig. Det är sedermera upp till advokaterna att tolka lagen, för att på så sätt bygga upp ett fall.

Lagboken skyddar inte bara staten och de stora företagen. Som privatperson och konsument kan man hamna i trångmål. Det kan exempelvis handla om att man har köpt något som inte uppfyller det som har utlovats. Det kan handla om en bil eller ett hus.

Ibland köper man dessa saker av ett företag. Det kan därmed bli svårt att tolka om det är ett civilrättsligt fall eller ett fall som bör gå under bolagsrätten. I vilket fall vill man som konsument hävda sina rättigheter.

Den bästa lösningen i dessa fall är att anlita en erfaren advokat. Som privatperson är man i regel redan överväldigad över att ha hamnat i trångmål om man exempelvis har köpt ett hus. Det är i dessa fall svårt, eller till och med omöjligt, att driva frågan på egen hand. 

Advokaters påverkan på samhället

Hur agerar media för att få klarhet i uppmärksammade rättsfall? Erfarna advokater kontaktas för ett utlåtande om pågående fall. De får inte alltid säga så mycket om fallet på grund av sekretess. De kan dock ge en bild över hur fallet går och vad som väntar härnäst.

Media ger ofta advokater ett stort utrymme i samhället. Detta är inte något som staten eller regeringen styr över. Medborgarna har nämligen ett stort intresse av att följa vissa rättsfall. Rubriker som innefattar brott får många klick.

Det är positivt att medborgarna intresserar sig för juridiken. Den styr nämligen våra liv. Som vanliga medborgare har vi däremot inte särskilt mycket kunskap om juridiska frågor. Lagboken studeras exempelvis inte på svenska grundskolor. Många elever får inte heller lära sig juridik på gymnasiet.

Både media och advokater har därför ett ansvar för att utbilda medborgarna. Historiskt sett har advokater betraktats som högt stående människor. Deras yrkesroll ger dem mycket respekt och utan juridisk kunskap känner vi oss underlägsna.

Informationssamhället har däremot gett oss mer kunskap om dessa frågor. Det finns flera medier som beskriver rättsfall på ett ingående sätt. Detta ger oss mer kunskap om olika områden av juridiken. Vi kan dessutom söka information på egen hand.

Samtidigt bör det poängteras att juridiken är fylld av tolkningar. Som lekman är det väldigt svårt att tolka paragrafer som man egentligen inte vet så mycket om. Av den anledningen är det bra att staten i vissa fall finansierar juridisk expertrådgivning.

Om du är misstänkt för ett brott kan du många gånger få professionell hjälp utan att behöva betala för det. Detta ökar rättssäkerheten och ger oss ett större förtroende för samhällssystemet.

Sammanfattning

Det är viktigt att varje medborgare kan och vågar söka juridisk hjälp. Hela vårt samhälle bygger på rättsstaten. Utan den skulle medborgarnas rättigheter bli kraftigt decimerade.

I den här artikeln har vi listat en del fall där rättssamhället har svikit medborgarna. Tilläggas bör dock att endast en minoritet av landets rättsfall slutar med en felaktig dom. 

Leave a Reply